نظرسنجی

پروژه ها

1. میزان رضایت شما از نحوه پذیرش اولیه

2. میزان رضایت شما از نحوه برخورد کارکنان و پرسنل

3. میزان رضایت شما از برآورد هزینه خدمات

4. میزان رضایت شما از برآورد مدت زمان لازم جهت رفع مشکل

5. میزان رضایت شما از پیگیری و توجه کارکنان و پرسنل

6. میزان رضایت شما از هماهنگی صورت گرفته با شما در صورت بروز تاخیر پیش آمده

7. میزان رضایت شما از خدمات کلی شرکت داریا همراه پایتخت

  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف